Artikel 1 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van, of met Alles Kids Kindercoaching en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2 - Bedrijfsomschrijving

Alles Kids Kindercoaching is opgericht door Y.W. van Seters-Bogaard en gevestigd te Steenbergen. Alles Kids Kindercoaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82490651.

Artikel 3 - Definities

  • a. Opdrachtnemer: Alles Kids Kindercoaching.
  • b. Opdrachtgever: de wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt.
  • c. Overeenkomst: een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 4 - De overeenkomst

Voor kinderen onder de 17 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding van hun kind. Daarom moet de coachingsovereenkomst worden getekend door de gezaghebbende ouder(s) en Y.W. van Seters-Bogaard, waarmee toestemming wordt gegeven voor de begeleiding van hun kind. De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enigerlei wijze bezwaren maakt tegen de coaching of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Alles Kids Kindercoaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Artikel 5 - Uitvoering van de overeenkomst

  • a. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • b. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting naar de opdrachtgever, nooit een resultaatverplichting.

Artikel 6 - Tarieven

Opdrachtgever dient op de hoogte te zijn van de kosten. Deze zijn na te lezen op de website of na te vragen bij Alles Kids Kindercoaching. Kort telefonisch overleg is gratis, als er meer tijd nodig is voor een gesprek zal een afspraak worden gemaakt waarbij de tarieven zoals beschreven op de website gehanteerd worden. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld zijn alle bedragen in Euro’s. Op alle tarieven van opdrachtnemer is BWT verschuldigd.

Artikel 7 - Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling ontvangt de opdrachtgever een factuur. Deze dient binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden. Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn van 7 dagen betaalt wordt een betalingsherinnering verstuurd. Indien daarna weer niet binnen de betalingstermijn wordt betaald is de opdrachtgever gerechtigd verdere levering van diensten of goederen op te schorten.

Artikel 8 - Verhindering deelname

Indien bij verhindering de deelname aan een coachingssessie tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzeggen binnen 24 uur worden de kosten van de sessie gefactureerd. Bij ziekte of overige bijzondere omstandigheden is overleg mogelijk.

Artikel 9 - Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat de opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst. Tijdens overmacht worden verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

Bij lichamelijke en psychische klachten raadt opdrachtnemer nadrukkelijk aan om eerst een arts of psycholoog te raadplegen. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of schade voortvloeiend uit beslissingen die opdrachtgever, als dan niet in overleg met opdrachtnemer, heeft genomen. Opdrachtgever is ten alle tijde verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel gedurende de periode van de coachingssessies als de periode daarna. De aansprakelijkheid van Alles Kids Kindercoaching is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is bepaald aan Alles Kids Kindercoaching/Y.W. van Seters-Bogaard in het kader van de coachingsovereenkomst.

Artikel 11 - Klachtenprocedure

Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving zodat de opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien geen overeenstemming wordt bereikt is de rechter in de woonplaats van de opdrachtnemer bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

Artikel 12 - Vertrouwelijke informatie

Alle informatie die tijdens coachingssessies wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden derden in te lichten. In geval van dreigend gevaar voor de opdrachtgever, opdrachtnemer, bepaalde personen of de samenleving behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde instanties of personen zodat het gevaar kan worden voorkomen. Indien opdrachtnemer op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden kan opdrachtgever geen schadevergoeding of schadeloosstelling van de opdrachtnemer eisen.

Artikel 13 - Wetgeving

Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.